DIMENSIÓ AMBIENTAL

Les accions desenvolupades dintre de la Dimensió Ambiental tindran com objectius la transformació de Martorell cap a una ciutat resilient, sostenible i saludable amb una nova infraestructura verda, rehabilitació de barris i edificis, el foment de la reducció petjada ecològica i de l’índex de persones sedentàries amb problemes de salut, entre altres.

La Dimensió Ambiental estarà recolzada en 3 eixos estratègics:

  • EIX4: Equilibri Integrals dels barris per una ciutat resilient i saludable
  • EIX5: Reconnectar Martorell amb el seu entorn natural
  • EIX6: Treballar en mesures per a la mitigació i la reducció de la petjada ecològica.

EIX 4. EQUILIBRI INTEGRAL DELS BARRIS PER UNA CIUTAT RESILIENT I SALUDABLE

4.1 Impulsar polítiques per una planificació integrada

Disposar d’un planejament urbanístic que afavoreixi un model urbà sostenible fent un ús racional del sòl evitant la dispersió urbana i revitalitzant la ciutat existent. Identificar i adoptar els instruments i eines necessàries per assegurar un model urbà que afavoreixi la mobilitat sostenible, la preservació del patrimoni natural i cultural, la inclusió social, el desenvolupament econòmic i l’ocupació.

4.2 Implementació de mesures i actuacions per minimitzar els efectes de l’emergència climàtica

L’Ajuntament de Martorell s’ha adherit a la declaració institucional d’emergència climàtica. Caldrà treballar per implementar mesures d’adaptació i resiliència als efectes locals del canvi climàtic. Desenvolupar plans de prevenció davant dels fenòmens extrems per protegir la ciutadania de les seves conseqüències.

4.3 Fomentar la convivència ciutadana i la cohesió social

Afavorir la configuració d’espais públics i equipaments i esdeveniments culturals i socials com espais per a la convivència de la ciutadania. Fomentar els valors de la diversitat social per esdevenir una ciutat oberta i reforçar el sentit de pertinença de tota la ciutadania.

4.4 Impulsar polítiques de rehabilitació d’habitatges i equipaments

Promoure actuacions de millora urbana i d’edificis amb la finalitat de reduir la segregació residencial i l’equilibri poblacional als barris de la ciutat. Promovent polítiques de rehabilitació d’edificis i d’habitatges buits i la reconversió de locals a plantes baixes mantenint la dinamització comercial i la diversitat d’usos.

4.5 Desenvolupament de la ciutat intel•ligent

Desenvolupar les polítiques per esdevenir una ciutat intel•ligent (Smart City) mitjançant l’ús de tecnologies innovadores amb la finalitat de ser més sostenibles a nivell econòmic, social i ambiental. Per fer-ho caldrà estudiar aquells sectors on es poden implantar aquest tipus de sistemes i quines possibilitats presenta Martorell per desenvolupar projectes en relació a sistemes de generació d’energia, mobilitat elèctrica i edificis energèticament suficients, entre d’altres.

EIX 5. RECONNECTAR MARTORELL AMB EL SEU ENTORN NATURAL

5.1 Actuacions de millora de l’accessibilitat urbana i connexió amb l’entorn natural

Actuacions de millora de l’accessibilitat urbana amb la finalitat de millorar la connectivitat amb l’entorn natural. Apropar l’entorn natural a la ciutadania amb la millora de l’accessibilitat, i potenciar el seu ús.

5.2 Potenciar la xarxa d’infraestructura verda i blava

Potenciar xarxa d’infraestructura verda i blava per unificar els espais naturals i els espais oberts disponibles del municipi i assegurar la connectivitat ecològica a nivell local i regional. Caldrà fer una reflexió estratègica sobre la millora de la connectivitat en l’àmbit dels dos rius (Llobregat i Anoia) al seu pas pel municipi, per tal de millorar l’accessibilitat a l’espai fluvial.
La xarxa d’infraestructura verda i blava també unificarà espais d’ús públic, crearà itineraris paisatgístics, camins que connectin amb diversos llocs d’interès de la ciutat, i fomentarà l’ús dels espais productius d’horta.
També preservar i ordenar el Parc fluvial del Llobregat i l’Anoia de Martorell, i millorar la connectivitat en bicicleta i/o a peu entre els barris de Martorell i altres municipis.
I integrant itineraris paisatgístics i els camins de connectivitat amb els diversos llocs d’interès de la ciutat i amb altres municipis.

5.3 Preservar i posar en valor el patrimoni natural, cultural i paisatgístic

Promoure el coneixement i l’ús de l’entorn natural i el patrimoni cultural amb la finalitat de posar en valor el patrimoni cultural, natural i paisatgístics i implicar a la ciutadania en la seva conservació.

EIX 6. TREBALLAR EN MESURES PER A LA MITIGACIÓ I LA REDUCCIÓ DE LA PETJADA ECOLÒGICA

6.1 Impuls de polítiques per a la millora de la qualitat de l’aire

Implementar mesures per reduir les emissions de GEH, la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica.

6.2 Gestió eficient dels recursos

Implementar estratègies per una gestió eficient dels recursos garantint la prestació dels serveis a la ciutadania assegurant la qualitat ambiental i la salut de les persones en matèria de residus, aigua, energia, verd urbà i biodiversitat. Reduint la despesa econòmica amb la gestió eficient dels recursos.

6.3 Foment de la mobilitat sostenible

Fomentar una mobilitat sostenible, accessible i segura. Implementar les accions definides al nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible promovent hàbits de mobilitat sostenibles i saludables, fomentant els desplaçaments a peu i bicicleta i l’ús de transport públic i la intermodalitat amb l’adequació de parades del transport públic, millora de l’accessibilitat i la instal•lació d’aparcaments de bicicleta segurs. Fomentar l’ús del vehicle elèctric entre la ciutadania. Electrificació de la flota de vehicles municipals.