DIMENSIÓ ECONÒMICA

Les accions desenvolupades dintre de la Dimensió Econòmica tindrà com objectius la transformació de Martorell cap a una        economia diversificada, innovadora i amb focus en la formació i l’ocupació de qualitat. Es fomentarà la incorporació d’empreses de nous sectors complementaris als existents i innovadors per acompanyar el desenvolupament de la industria 4.0.

La Dimensió Econòmica estarà recolzada en 3 eixos estratègics:

  • EIX7: Diversificació de l’economia i la Industria
  • EIX8: Ampliar les ofertes laborals i formatives de qualitat
  • EIX9: Potenciar l’ocupació i l’autonomia.

EIX 7. DIVERSIFICACIÓ DE L’ECONOMIA I INDUSTRIA

7.1 Fomentar que l’activitat econòmica sigui circular, verda, innovadora i emprenedora

Promoure, dinamitzar i assessorar al teixit econòmic per facilitar la transformació cap a un model econòmic que sigui circular, verd, innovador i emprenedor. Crear espais de col•laboració i cooperació per crear sinèrgies entre els diferents sectors econòmics i també la ciutadania.

7.2 Fomentar el turisme vinculat al patrimoni natural, cultural i històric municipal

Foment del turisme vinculat al patrimoni natural, cultural i històric com a generador d’ocupació i d’ingressos. Posar en valor el patrimoni natural, cultural i històric per generar noves activitats econòmiques relacionades amb el turisme sostenible i de proximitat.

7.3 Promoure la diversificació econòmica

Promoure la transició cap una estructura productiva i de comerç per assegurar un creixement econòmic sostenible i impulsar la creació de nous llocs de treball estables. Explorar la instal•lació d’empreses i activitats econòmiques de nous sectors econòmics per complementar els sectors existents per una banda, i noves activitats econòmiques.

EIX 8. AMPLIAR LES OFERTES LABORALS I FORMATIVES DE QUALITAT

8.1 Fomentar l’ús de noves tecnologies entre la ciutadania i els comerços locals

Fomentar l’ús de noves tecnologies entre la població i als comerços locals com a eina per al creixement laboral i empresarial.
Aquesta mesura facilitarà la implementació de les tecnologies de la informació i la comunicació a la ciutat de Martorell per ser utilitzades en el tractament i la transmissió de les informacions, concretament d’informàtica, internet i telecomunicacions, i modificaria el sector d’activitat econòmica implementant les noves tecnologies.

8.2 Impulsar programes de formació especialitzada per treballadors

Col•laborar amb centres d’ensenyament de formació professional i universitats i el teixit econòmic de la ciutat per tal de crear programes formatius que permetin a les persones treballadores millorar la qualificació professional i perfeccionar les competències professionals. S’exploraran programes i col•laboracions amb universitats i centres de formació professional per implementar cursos i formacions especialitzats en sectors econòmics implantats al territori.

EIX 9. POTENCIAR L’OCUPACIÓ I L’AUTONOMIA

9.1 Foment de la planificació estratègica flexible i de l’avaluació i seguiment continu de les polítiques actives d’ocupació

En la situació de canvis constants en la que ens trobem es necessari disposar d’instruments i procediments que permetin fer anàlisis ràpids de les necessitats de l’entorn i facilitar la planificació d’accions concretes per a la millora contínua i qualitat dels serveis de promoció econòmica

9.2 Dinamització de l’ocupació i la formació dirigida a la millora de l’ocupabilitat dels ciutadans

Donar resposta a les necessitats detectades en l’àmbit socioeconòmic per impulsar el desenvolupament econòmic i social del municipi. Es dissenyaran polítiques actives d’ocupació per aconseguir la recuperació del mercat laboral i la millora de l’ocupabilitat de les persones millorant la qualitat de l’educació, formació tècnica i específica i creació d’empreses.

9.3 Donar suport i dinamitzar l’economia mitjançant la consolidació d’empreses de nova creació, el foment de la cultura emprenedora i la reactivació dels polígons d’activitat econòmica

Millorar l’estratègia i competitivitat empresarial per fomentar l’adaptació als canvis de l’entorn potenciant els elements diferenciadors que la situïn en posició avantatjosa. Caldrà seguir oferint informació i assessorament especialitzat a les empreses i facilitar la implementació d’estratègies per millorar la presència i posicionament al mercat internacionals. Seguir promovent els programes i projectes del Centre de Promoció Econòmica de Martorell «Molí fariner».