DIMENSIÓ SOCIAL

Les accions desenvolupades dintre de la Dimensió Social tindran com objectius la  transformació social de Martorell cap a una 100% activa, participativa i cohesionada. Persones treballadores, famílies que arrelin i desenvolupin el seu projecte vital en el nostre municipi. Les esmentades accions també tindran com objectiu augmentar l’autonomia de les famílies martorellenques.

La Dimensió Social estarà recolzada en 3 eixos estratègics:

  • EIX1: Societat Activa i Cohesionada
  • EIX2: Foment de l‘Autonomia de les famílies
  • EIX3: Foment de l’arrelament de les famílies

EIX 1. SOCIETAT ACTIVA I COHESIONADA

1.1 Fomentar l’accés al treball

Implementació de mesures i actuacions que afavoreixin oportunitats de treball de qualitat. Mitjançant l’impuls dels programes i espais formatius, de col•laboració i d’innovació que permetin a la ciutadania incorporar-se al món del treball i el creixement econòmic local.

1.2 Dinamització i impuls del comerç de proximitat

Fomentar la creació i manteniment dels comerços, identificant els punts forts i els punts febles que té el comerç en l’actual context econòmic i social, i l’impacte que tenen en el desenvolupament del sector comercial, amb la finalitat de definir les mesures necessàries per fomentar i incentivar el comerç local de Martorell. Estructurar la xarxa comercial del municipi per potenciar l’economia local i fomentar la implantació d’establiments comercials de proximitat creant sinèrgies amb la resta de sectors econòmics de la ciutat.

1.3 Afavorir la societat del coneixement i avançar cap a la ciutat intel·ligent

Implementació de mesures de desenvolupament de les tecnologies de la informació i comunicació com a eina transformadora i de la millora de la qualitat de vida de la ciutadania. Donar suport a la ciutadania en tot el procés de digitalització i l’acompanyament dels perfils més vulnerables.

1.4 Fomentar l’envelliment actiu

Fomentar la transformació social per a la millora de la qualitat de vida de la gent gran implementant mesures per a l’acompanyament, l’assistència i el desenvolupament d’activitats per fomentar actituds i hàbits saludables. Promoure activitats socioculturals dirigides a gent gran. Promoure la protecció social facilitant l’accés als serveis bàsics i d’habitatge, i abordar les situacions de risc de soledat, aïllament social o risc de maltractament. Promoure la vida comunitària de la gent gran potenciant un comerç amigable amb la gent gran, millorant l’accessibilitat als espais i edificis públics i l’entorn natural i impulsar el voluntariat i la participació ciutadana.

1.5 Desenvolupar polítiques en matèria d’igualtat de gènere

Mantenir i incrementar els esforços públics en matèria d’igualtat de gènere superant les visions sectorials del problema i integrar el seu abordatge en una política integral que tingui un punt de suport fonamental en el reforçament dels serveis socials. Caldrà implementar mesures per assegurar una plena igualtat en el model urbà

EIX 2. FOMENT DE L’AUTONOMIA DE LES FAMILIES

2.1 Impuls de polítiques socials, integradores i educatives per a infants i joves

Fomentar la igualtat d’oportunitats per a tots els infants i joves en la seva etapa educativa i formativa i reduir les desigualtats generades per la condició socioeconòmica de les famílies. Per fer-ho cal garantir l’equitat, inclusió i igualtat d’oportunitats i evitar la segregació i generar oportunitats educatives connectant els aprenentatges dins i fora de l’escola. Serà necessari implicar a tota la comunitat educativa, agents socials i administracions.

2.2 Impuls de polítiques per a l’accés a l’habitatge digne i a preus assequibles.

Potenciar i mantenir la borsa d’habitatges HPO i de lloguer assequible per assegurar la igualtat d’oportunitats per l’accés a l’habitatge. Promoure l’assessorament i ajuts per als col•lectius més vulnerables en situació d’emergència social, joves i gent gran.

EIX.3 FOMENT DE L’ARRELAMENT DE LES FAMILIES

3.1 Foment de la interculturalitat, la inclusió i convivència ciutadana

Impulsar iniciatives que permetin fomentar el sentit de pertinença i millorin la convivència i cohesió social. Dotar-se d’instruments per combatre la pobresa i el risc d’exclusió social. Enfortir les relacions veïnals i sentiment de comunitat mitjançant plans, projectes i ordenances de convivència, civisme i inclusió social.

3.2 Foment de la participació ciutadana activa i l’associacionisme

Fomentar la participació i la implicació de la ciutadania en tots els espais de participació de la ciutat. Impulsar la plataforma digital de participació ciutadana “Decideix Martorell” amb la finalitat d’incentivar i augmentar la participació en els processos de transformació de la ciutat. Donar suport a entitats i associacions en el desenvolupament de les seves activitats com a mesura per promoure la integració social i la millora de la convivència ciutadana. Seguir treballant per a la transparència i renovar el Segell Infoparticipa com a eina per facilitar l’accés a la informació i incentivar la implicació de la ciutadania en el desenvolupament de l’AUM2030.