QUÈ ÉS UNA AGENDA URBANA?

És un document de caràcter estratègic i no normatiu que orienta les polítiques urbanes cap a la sostenibilitat social, econòmica i ambiental.

És un instrument que les administracions públiques dels diferents nivells poden utilitzar per a propiciar millores en els àmbits de la planificació estratègica, de la normativa, del finançament de plans, projectes i programes, de la governança i de la participació.

L’Agenda Urbana cerca planificar estratègicament els territoris amb una mirada transversal. La seva metodologia es basa en una nova manera de treballar, en un procés que engloba tots els actors del territori, tant públics com privats, que intervenen per aconseguir un desenvolupament sostenible. L’Agenda Urbana ha de permetre identificar les necessitats del territori i abordar els seus reptes en un horitzó a mig i llarg termini, establint línies d’actuació i marc de finançament.