SEGUIMENT I AVALUACIÓ

La implementació de l’Agenda Urbana de Martorell es realitza a través del Pla d’Acció, el qual s’ha concebut clar, concís i flexible.
Aquest procés d’implementació de les accions contempla un treball a llarg termini (amb la vista posada al 2030), i el seu seguiment i avaluació, cabdal pel seu èxit, permetrà la identificació de les fortaleses i mancances de les principals polítiques, plans, programes i actuacions per seguir construint el Martorell actiu, sostenible i diversificat del 2030.
Els objectius del sistema de seguiment i avaluació són:

  • Mesurar de manera precisa el grau de desenvolupament, eficàcia i eficiència de les actuacions recollides al Pla d’Acció.
  • Vetllar per la correcta execució del Pla d’Acció i introduir els canvis, millores i mesures correctores necessàries.
  • Garantir la correcta planificació i gestió de les actuacions definides.
  • Control i seguiment dels projectes i de la despesa i finançament derivats.
  • Afavorir la coordinació, comunicació i cooperació entre les àrees i departaments del consistori i els agents implicats per treballar conjuntament cap als objectius comuns.

L’Agenda Urbana de Martorell 2030 es planteja viva i dinàmica amb la finalitat d’incorporar les millores, adaptacions i incorporacions de projectes necessaris per a l’assoliment dels objectius definits. És una oportunitat per fer implicar a la ciutadania i als agents econòmics i socials en la transformació de la ciutat
Amb la finalitat de posar les bases per al seguiment i l’avaluació dels objectius i accions incorporades a l’Agenda Urbana de Martorell 2030 es proposa establir espais de governança que permetin incorporar les sensibilitats i visions de tots els agents implicats; on es pugui reflexionar i compartir l’evolució de la implementació de les accions del Pla d’Acció de l’Agenda Urbana de Martorell 2030.
Per afavorir el correcte funcionament dels espais de participació es proposa per una banda que estigui conformat per espais participatius existents com són les Comissions Informatives i el Consell d’Infància, i per l’altra incorporar nous espais de participació amb aquells agents vinculats en les diferents dimensions estratègiques de l’Agenda Urbana de Martorell 2030.

Com s’ha esmentat, l’Agenda Urbana de Martorell 2030 s’ha dissenyat des d’una visió transversal que implica a múltiples àrees i departaments de l’Ajuntament. Entenent que l’Agenda Urbana de Martorell 2030 és el paraigües sota el qual es desenvoluparen tots els plans i projectes per a Martorell fins el 2030 i que es vol aprofitar els espais d’intercanvis existents, a la mesura del possible, es proposa la Creació de l’Observatori de l’Agenda Urbana de Martorell 2030 que tindrà quatre components principals:

  • Taula política
  • Taula tècnica
  • Taules ciutadanes
  • Taules de Plans i Projectes

Aquests espais s’estan dibuixant i properament tindrem novetats.